ביטוח נסיעות רכב שכור רכישת ביטוח חול אונליין

ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור

במסגרת נסיעה לחול יש מי ששוכרים רכב למטרות חברתיות ופרטיות ולנסיעות במהלך עסקים. השכרת רכב בחו"ל - לרוכשים ביטוח לחול אפשרות להרחיב את הכיסוי בפוליסה למקרה וידרשו לשלם השתתפות עצמית לרכב שכור שמשקלו עד 3.5 טון במקרה נזק תאונתי ברכב לרבות גניבת הרכב. מומלץ לכל נוסע השוכר רכב בחו"ל להרחיב את הביטוח ולהבטיח שיפוי עד לגבול האחריות בפוליסה. גבול האחריות המרבי – 2,000 $ מחיר הביטוח 6,00 $ ליום .

PASSPORTCARD  הרחבה לביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל >>>
ביטוח נסיעות לחו"ל PASSPORTCARD
הרחבה לביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל
פרק 18: הרחבה לביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל
הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש ע"י המבוטח ואם צוין במפורש
בדף הרשימה:
18.1 המבטח ישפה את המבוטח או את באי כוחו החוקיים בקרות מקרה הביטוח עבור דמי השתתפות העצמית בהם המבוטח נשא או עליו לשאת, במקרה של נזק תאונתי לרכוש שאירע לרכב פרטי או מסחרי שמשקלו עד 3.5 טון לרבות גניבת הרכב. בעת היותו שכור ע"י המבוטח מחברת השכרה, כמפורט בדף פרטי הביטוח לשימושו בחו"ל או נזק תאונתי לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב הנ"ל ואשר אירעו במשך תקופת הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח והכל עד לגבול האחריות המרבי של המבוטח, הנקוב בפרק זה ובכפוף לתנאי הפוליסה סייגיה ותנאיה כמפורט להלן.
18.2 גבול האחריות המרבי של המבוטח – 1,500 דולר ארה"ב.
18.3 למבוטח או לכל אדם הנוהג ברשות המבוטח היה בעת קרות מקרה הביטוח רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב השכור על ידו.
18.4 בעת שימוש ברכב למטרות חברתיות ופרטיות ולנסיעות במהלך עסקים ולא בגין שימוש אחר כלשהו
18.5 תשלום תגמולי הביטוח יהיה על פי סכום ההשתתפות העצמית שבו חייב המבוטח ע"י חברת ההשכרה עד תקרת גבול האחריות המרבי של המבוטח הנקוב בסעיף 18.2 לעיל
18.6 המבטח יישא באחרת ובתשלום בגין דמי ההשתתפות העצמית פעם אחת בלבד ועם קרות מקרה הביטוח המזכה את המבוטח בפיצוי יסתיים הביטוח על פי פרק זה.
18.7 חריגים
לא ישולמו תגמולי ביטוח כלשהם עבור הוצאות כלשהן שנגרמו או הוסבו או הושפעו במישרין או בעקיפין מסיבה קרובה או רחוקה ע"י או בקשר עם:
18.7.1 נהיגת המבוטח או המורשה לנהוג בהיותו תחת השפעת סמים
18.7.2 שימוש ברכב כאשר אין ברשות המבוטח רישיון נהיגה מתאים לנהיגה בכלי הרכב במדינה בה הוא נוהג.
18.7.3 שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג שהו.
18.7.4 שימוש ברכב שלא בכביש סלול וייעודי לשימוש בכל סוגי כלי הרכב

   הפניקס TRAVEL     הרחבה לביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל >>>
                  ניתן לרכוש בפנייה טלפונית : 03-6151608
ביטוח נסיעות לחו"ל הפניקס TRAVEL
פרק 18 הרחבה לביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש ע"י המבוטח ואם צוין במפורש בדף הרשימה :
18.1 המבטח ישפה את המבוטח או את באי כוחו החוקיים בקרות מקרה הביטוח עבור דמי השתתפות העצמית בהם המבוטח נשא או עליו לשאת, במקרה של נזק תאונתי לרכוש שאירע לרכב פרטי או מסחרי שמשקלו עד 3.5 טון לרבות גניבת הרכב. בעת היותו שכור ע"י המבוטח מחברת השכרה כמפורט בדף הרשימה לשימושו בחו"ל או נזק תאונתי לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב הנ"ל ואשר אירעו במשך תקופת הביטוח כמפורט ברשימה. עד לגבול האחריות המרבי של המבוטח, הנקוב בפרק זה ובכפוף לתנאי הפוליסה סייגיה ותנאיה כמפורט להלן.
18.2 גבול האחריות המרבי של המבוטח – עד לסך הנקוב בטבלת גבולות האחריות
18.3 למבוטח או לכל אדם הנוהג ברשות המבוטח היה בעת קרות מקרה הביטוח רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב השכור על ידו.
18.4 בעת שימוש ברכב למטרות חברתיות ופרטיות ולנסיעות במהלך עסקים ולא בגין שימוש אחר כלשהו
18.5 תשלום תגמולי הביטוח יהיה על פי סכום ההשתתפות העצמית שבו חייב המבוטח ע"י חברת ההשכרה ועד תקרת גבול האחריות המרבי של המבוטח הנקוב בטבלת גבולות אחריות
18.6 המבטח יישא באחרת ובתשלום בגין דמי ההשתתפות העצמית פעם אחת בלבד ועם קרות מקרה הביטוח המזכה את המבוטח בפיצוי יסתיים הביטוח על פי פרק זה.
18.7 לא ישולמו תגמולי ביטוח כלשהם עבור הוצאות כלשהן שנגרמו או הוסבו או הושפעו במישרין או בעקיפין מסיבה קרובה או רחוקה ע"י או בקשר עם:
18.7.1
נהיגת המבוטח או המורשה לנהוג בהיותו תחת השפעת סמים או תחת השפעת אלכוהול.
18.7.2
שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג שהו.
חברה הפניקס פספורט
כארד
מגדל הראל
דמי ביטוח ליום 6 $ לרכב פרטי
15 $ קרוואן אחוד
ניתן לתחום ימי השכרה
8 $ פרטי/ קרוואן אחוד
ניתן לתחום ימי השכרה
פרטי . קרוואן אחוד 6.50 $ ניתן לתחום ימי השכרה פרטי . קרוואן אחוד 6.50 $ ניתן לתחום ימי השכרה
גבול אחריות מרבי 2,000 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $


ביטוח נסיעות לחול רכישה ישירה באתר חברת הביטוח


ביטוח חול באתר פספורט
כארד

פספורטכארד ביטוח חול רכב שכור


פניקס ביטוח נסיעות רכב שכור ביטוח חול באתר
הפניקס
פניקס ביטוח


ביטוח חול ביטוח חול באתר
מגדל
מגדל ביטוח חול רכב שכור


ביטוח חול ביטוח חול באתר
הראל
הראל ביטוח חול רכב שכור

ביטוח באינטרנט
משרד ראשי: לח"י 31 בני ברק             info@insurance-online.co.il
טל: 03-6151608, פקס: 072-2446427
למקרים דחופים: שלומי שעיה 054-4974748, שלי גברוב 054-5455147

מעבר להשוואת מחיר ורכישה ביטוח נסיעות >>>