ביטוח נסיעות לחו"ל – נשים בהריון

ביטוח נסיעה לחו"ל נועד להגן עלינו מפני הוצאות רפואיות בלתי צפויות הכרוכות בן השאר בעת אשפוז בבית חולים בחו"ל, הטסה רפואית ועוד, ברור שהסיכון לבעיה רפואית לאישה בהריון גבוה יותר מאשר אישה שאיננה בהריון ולכן ביטוח נסיעות לחו"ל אינו מכסה הוצאות רפואיות בחו"ל עקב הריון

מה עושים?

הריון שאובחן לראשונה בחו"ל
חברות הביטוח בחלקן מעניקות במסגרת ביטוח חול הבסיסי כיסוי מצומצם להוצאות רפואיות עקב הריון שאובחן לראשונה בחו"ל.
מומלץ לנשים מגיל 18 בכל נסיעה לחול לרכוש ביטוח נסיעות באחת משתי החברות: הפניקס לנשים עד גיל 39, הראל לנשים עד גיל 42

נסיעה לחו"ל בזמן הריון
אישה בהריון המעוניינת לצאת לחו"ל ולרכוש ביטוח נסיעות כולל ביטוח מתאים חשוב שתרכוש הרחבה לביטוח הריון – תוספת לביטוח נסיעות לחו"ל.
יש לשים לב למבנה הכיסוי, מגבלות הכיסוי ומחיר הביטוח

הראל ביטוח נסיעות באינטרנט מנורה ביטוח נסיעות באינטרנט
הראל ביטוח נסיעות באינטרנט הפניקס ביטוח
נסיעות באינטרנט
מנורה ביטוח
נסיעות באינטרנט

השוואת ביטוח הריון
חברת ביטוח
סוג ביטוח
הראל
FIRST CLASS
הפניקס
TRAVEL
מנורה
TOP TRAVEL
ביטוח נסיעות - כיסוי מיוחד לנשים בהריון עד שבוע 12 כלול בביטוח הבסיסי
שלא בעת אשפוז כתוצאה מהריון שאובחן לראשונה בחול בדיקת אבחון ראשונה עד לסך 1,000 $ אין אין
הוצאות רפואיות בעת אשפוז עקב הריון מחוץ לרחם שאובחן לראשונה בחו"ל עד 10,000 $ עד 30,000 $ במקרה חירום בו נשקפת סכנה לחיי המבוטחת אין
ביטוח נסיעות לחו"ל הרחבה לביטוח אישה בהריון
כיסוי להרחבת ביטוח הריון תקף עד שבוע 32
ביטוח הריון לנשים עד גיל 42 עד גיל 39 עד גיל 40
ביטוח הריון גבולות אחריות: עד 50,000 $ עד 100,000 $ הריון עד 24 שבועות
עד 60,000 $
משבוע 25 ועד תום שבוע 32
עד 200,000 $
תקרת כיסוי למקרה לידה מוקדמת 10,000 $
עד 20,000 $ ולא יותר מ- 14 ימי אשפוז למקרה טיפול או אשפוז הוולד או הפג, כולל הטסה רפואית
מה לא כלול בהרחבה לביטוח הריון?
 • טיפול שהיה צפוי מראש
 • הריון אשר הרופא או גורם רפואי מטפל המליץ שלא לנסוע לחו"ל
 • הריון שבגינו נמצאת המבוטחת ברשימת המתנה לטיפול רפואי כלשהו
 • הריון שהוגדר כהריון בסיכון גבוה
 • בדיקות שגרתיות הקשורות להריון והתפתחותו
 • הריון שהוסג בטיפול הפריה
 • אי קיום בדיקות שגרתיות הקשורות להריון והתפתחותו
 •  הוצאות הקשורות בהריון מעיסוק בספורט חורף או ספורט אתגרי גם אם נרכשה הרחבה בנפרד
מגבלות נוספות הראל
FIRST CLASS
הפניקס
TRAVEL
 
 • שמירת הריון לפני יציאה לחו"ל
 • דימומים במהלך הריון ובתקופה של טרם נסיעה
 • היריון של מבוטחת שבעברה אירועים של הפלות חוזרות
 • המבוטחת סובלת ממחלה קיימת
 • הפלה ייזומה
 • לידה
 • הריון מרובה עוברים
בכפוף לנוסח הפוליסה, נספחיה וההחרגות

ביטוח הריון:

הראל FIRST CLASS הרחבה להריון >>>
ביטוח נסיעות לחו"ל הראל FIRST CLASS
הרחבה להריון תמורת דמי ביטוח נוספים
פרק 10: הרחבה להריון למבוטחת עד שבוע 32
לאישה בהריון שגילה עד 42 שנים
בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין במפורש בהצעה/בדף הרשימה:
10.1 המבטח ישלם למבוטחת שגילה אינו עולה על גיל 42 (עד מועד הגעת המבוטחת לגיל 42) הוצאות הקשורות להריון והטסה רפואית, כמפורט להלן: עד מלאת 32 שבועות להריון ביום האירוע: - הוצאות אשפוז בחו"ל והוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז כולל הוצאות הקשורות ללידה מוקדמת וכוללת הוצאות הקשורות לטיפול ו/או אשפוז העובר או הפג שנולד עד סוף השבוע ה- 32. על מנת למנוע ספק, מודגש כי בכל מקרה המבטח לא יהיה אחראי בגין הוצאות לבדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו.
התחייבות המבטח לפרק 10 הינה בכפוף לטבלת גבולות האחריות לחלק ב' בפוליסה ואינה באה בנוסף להתחייבות המבטח לפי פוליסה בסיסית.
10.2. 10.2.1 הריון שהטיפול בו היה צפוי מראש
10.2.2 הריון אשר הרופא ו/או גורם רפואי אחר המטפל, המליץ כי בגינו המבוטחת לא תיסע לחו"ל.
10.2.3 הריון בגינו נמצאת המבוטחת ברשימת המתנה לטיפול רפואי או לאשפוז או לניתוח.
10.2.4 מבוטחת בהריון, הסובלת ממחלה קיימת כהגדרתה בסעיף 9.1.3 לעיל, אלה אם הוגשה בקשה מתועדת בכתב ואושרה מראש על ידי המבטח.
10.2.5 הריון שהוגדר ע"י רופא ו/או הצוות המטפל בהריון בסיכון גבוה או עקב אחד או יותר מהתופעות המפורטות להלן: לידה מוקדמת בעבר, הפלות, דימומים במהלך ההיריון הכוללים דימומים בטרימסטר ראשון ושני, זיהומים חוזרים בדרכי השתן, עישון, תפר בצוואר הרחם, צוואר הרחם שנמצא קצר בבדיקות סונאר (אולטרסאונד) בטרימסטר שני, מומי רחם, ניתוח/ים בעבר בצוואר הרחם.
10.2.6 הפלה יזומה.
10.2.7 לידה.
10.2.8 הריון רובה עוברים.
10.2.9 שמירת הריון, למעת שמירת הריון המחייבת אשפוז בבית חולים בחו"ל עפ"י הוראת רופא.
10.2.10 בדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו.
10.2.11 הריון שהושג על ידי טיפול/י פוריות לרבות הפריה חוץ גופית.
10.2.12 אי קיום בדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו.
10.2.13 לאחר מלאת 32 שבועות להריון, לא יכוסה כל הקשור ו/או הנובע מהריון ו/או לידה.
10.2.14 כל הקשור ו/או הנובע מטיפול ו/או אשפוז הולד או העובר או הפג למעט האמור בסעיף 10.1.
10.2.15 מבוטחת שטרם מלאו לה 18 שנים או מבוטחת שמלאו לה 42 שנים.
10.2.16 הוצאות הקשורות בהריון והנובעות מעיסוק המבוטחת בספורט חורף ו/או ספורט אתגרי ו/או ספורט תחביבי (כהגדרתם בפוליסה זו) בין  אם נרכשה הרחבה לכיסויים אלה ובין אם לאו.

   הפניקס TRAVEL       הרחבה להריון >>>
ביטוח נסיעות לחו"ל הפניקס TRAVEL
הרחבה להריון תמורת דמי ביטוח נוספים
11         פרק 11 – הרחבה להוצאות הריון עד שבוע 32
הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף הרשימה:
11.1 מוצהר ומוסכם הזה כי פרק זה מורחב לכסות הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל, הוצאות שלא בעת אשפוז בחו"ל והוצאות מיוחדות (פרקים 2, 3, 4, 5) במקרה החמרה בלתי צפויה של מהלך ההיריון המחייבת קבלת טיפול רפואי בחו"ל וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
11.2 סה"כ התחייבות המבטח להוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל לא יעלה על:
11.2.1   לאירוע שתחילתו עד מלאת 24 שבועות להריון – סך של 100,000 $.
11.2.2   לאירוע שתחילתו החל מתחילת השבוע ה- 25 ועד לתום השבוע ה- 32, סה"כ התחייבות המבטח תופחת ולא תעלה על 60,000 $ כולל הוצאות לידה מוקדמת, הוצאות רפואיות לטיפול בפג או עובר והטסה רפואית לישראל לאם ולפג.
מותנה כי בתקופה שקדמה למועד הנסיעה התנהל ההיריון באופן תקין והמבוטחת ביצעה מעקב הריון כמקובל וכפי המומלץ על ידי רופאים בישראל.
סה"כ התחייבות המבטח כפי שצוינה לעיל הינה במסגרת סה"כ התחייבות המבטח לפי פרק 2 ולפי פרק 3 כמצוין בסיפא לפרק 3 ואינה באה בנוסף.
11.3 המבטח לא יהיה אחראי ולא יישא בכל הוצאה/ות ו/או בכל תביעה/ות הקשורה/ותו/או הנובעת/ות מאחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
11.3.1   הריון בסיכון גבוה כהגדרתו בפרק 1.
11.3.2   הריון של מבוטחת החולה במחלה כרונית.
11.3.3   הריון של מבוטחת שבעברה יש אירועים של הפלות
חוזרות.

11.3.4   הריון מרובה עוברים.
11.3.5   דימומים במהלך ההיריון ובתקופה שטרם הנסיעה.
11.3.6   הריון שהושג באמצעות טיפולי פוריות לרבות הפריה חוץ
גופית.

11.3.7   שמירת הריון, למעט שמירת הריון המחייבת אשפוז בבית חולים בחו"ל עפ"י הוראת רופא והכל במסגרת התחייבות המבטח כאמור בסעיף 11.2 לעיל.
11.3.8   הפלה יזומה.
11.3.9   לידה.
11.3.10 לידה מוקדמת, טיפול בוולד או בעובר או בפג למעט האמור בסעיף 11.2.
11.3.11 הוצאות מעקב שוטף של הריון, בדיקות שגרתיות.
11.3.12 מקרה הביטוח הינו כתוצאה מספורט אתגרי ו/או ספורט
חורף.

11.3.13 לאחר מלאת 32 שבועות להריון.

   מנורה TOP TRAVEL הרחבה להריון >>>
ביטוח נסיעות לחו"ל מנורה TOP TRAVEL
הרחבה להריון תמורת דמי ביטוח נוספים
11.3 הרחבה להריון:
סעיף זה תקף ויחול ר אם נרכשה הרחבה להריון ע"ש המבוטחת והדבר צוין במפורש בדף פרטי הביטוח והכל עד לסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בפוליסה
11.3.1 המבטח ישלם ו/או ישפה את המבוטחת עקב ההרחבה לעיל וזאת אם קוימו התנאים הבאים במצטבר:
11.3.1.1 המבוטחת נמצאת במועד קרות מקרה הביטוח עד מלאת 32 שבועות להריון.
11.3.1.2 האירוע אירע למבוטחת במהלך נסיעה כקבוע בפרק ההגדרות לפוליסה זו.
11.3.2 הכיסוי אש יינתן עפ"י הרחבה זו הינו כדלקמן:
בקרות אירוע ישפה את המבוטחת בגין הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות כהגדרתן בפוליסה, לרבות הוצאות רפואיות הקשורות ללידה מוקדמת וכולל הוצאות הקשורות לטיפול ו/או אשפוז הוולד או העובר או הפג שנולד עד סוף השבוע ה- 32 עד סכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לפוליסה.
כיסוי עפ" הרחבה זו יחול עפ"י התנאים הקבועים בפרקים 2 ו- 3 לפוליסה בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה והאמור בהרחבה זו.
מבלי לפגוע מהאמור לעיל, יצוין למען הסר ספק כי בכל מקרה המבטח לא יהיה אחראי בגין הוצאות לבדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו.
11.3.3 סה"כ התחייבות המבטח למקרה של לידה מוקדמת ולמקרה של טיפול ו/או אשפוז בוולד או בפג, יהיה כמפורט להלן:
1) תקרת הכיסוי הביטוחי תעמוד על 10,000 $ למקרה של לידה מוקדמת.
2) תקרת הכיסוי הביטוחי תעמוד על סך של 20,000 $ ולא יותר מ- 14 ימי אשפוז, לפי הנמוך מבניהם, למקרה של טיפול ו/או אשפוז הוולד או הפג. למען הסר ספק, תקרת הכיסוי הביטוחי כוללת הוצאות הטסה רפואית לוולד או פג.
בכל מקרה לא יעלה הסכום הביטוח המרבי לתשלום עפ"י הרחבה זו על סך הנקוב בגין הרחבה להריון בנספח תגמולי הביטוח לפוליסה זו
11.3.4 חריגים להרחבה זו
בנוסף על ההגבלות הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו, יחולו על הרחבה זו ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים:
11.3.4.1 טיפול שהיה צפוי מראש.
11.3.4.2 הריון אשר הרופא או הגורם הרפואי אחר המטפל במבוטחת המליץ, כי בגינו לא תיסע המבוטחת לחו"ל.
11.3.4.3 הריון בגינו נמצאת המבוטחת ברשימת המתנה לטיפול רפואי או לאשפוז או לניתוח.
11.3.4.4 הריון שהוגדר על ידי רופא ו/או הצוות המטפל כהריון בסיכון גבוה עקב אחד או יותר מהתופעות המפורטות להלן: לידה מוקדמת בעבר, דמומים במהלך ההיריון הכוללים דימומים בטרימסטר הראשון והשני, זיהומים חוזרים בדרכי השתן, עישון, מבוטחת מתחת לגיל 18, הריון מרובה עוברים, תפר בצוואר הרחם, צוואר הרחם שנמצא קצר בבדיקת סונאר (אולטרה-סאונד) בטרימסטר השני, מומי רחם, ניתוח/ים בעבר בצוואר הרחם.
11.3.4.5 בדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו.
11.3.4.6 הריון שהושג על ידי טיפול הפריה.
11.3.4.7 אי קיום בדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו.
11.3.4.8 לאחר מלאת 32 שבועות להריון, לא כוסה כל הקשור ו/או הנובע מהיון ו/או מלידה.
11.3.4.9 כל הקשור ו/או הנובע מטיפול ו/או אשפוז הוולד או העובר או הפג,  למעט האמור בסעיפים 11.3.2 - 11.3.3 לעיל.
11.3.4.10 מבוטחת אשר בעת קרות מקרה הביטוח מעל גיל 40.


ביטוח נסיעות לחול בהריון השוואת מחירים

מחיר ביטוח חול לאישה בהריון
ביטוח נסיעות לחול כולל הרחבה להריון

הראל
FIRST CLASS

5.00 $ ליום
לרכישה באתר הראל

הפניקס
TRAVEL

4.00 $ יום
לרכישה באתר הפניקס

מנורה
TOP TRAVEL

7.00 $ ליום
לרכישה באתר מנורה

ביטוח באינטרנט
משרד ראשי: לח"י 31 בני ברק             info@insurance-online.co.il
טל: 03-6151608, פקס: 072-2446427
למקרים דחופים: שלומי שעיה 054-4974748, שלי גברוב 054-5455147